Om oss

Nordtro AS er en moderne arbeids- og inkluderingsbedrift i Nordreisa i Nord-Troms. Nordtro AS ble etablert i 1981, og eies av Troms Fylkeskommune (49%) og Nordreisa Kommune (51%). Her finner du årsmeldinga for 2019: Årsmelding attføring 2019


Visjon: Nordtro skal være en brobygger til arbeidslivet.

Verdier: Tydelig, målrettet, ærlig og engasjert.

Formål: I samarbeid med NAV og andre instanser skal Nordtro legge forholdene til rette for arbeidssøkernes karrierelæring, vekst og utvikling. Nordtro skal bidra aktivt til næringsutvikling i regionen.

Virksomhetsidè: Nordtro skal drive profesjonell virksomhet innen Arbeid & Inkludering og tjenesteyting.

Hovedmål: Arbeid & Inkludering:

 • Tilby den beste karriereveiledningen for målgruppa.
 • Få flere inn i aktive tiltak som kan gi arbeid i ordinært arbeidsliv.
  Være den foretrukne samarbeidspart for rekruttering og inkluderende arbeidsliv.

Hovedmål: Nordtro Sport1:

 • Skal være faglig ledende i tjenesteleveransen til Sportsmarkedet og Arbeidsinkluderingsfeltet.
 • Skal være bedriftsøkonomisk selvstendig og utviklingsorientert.

Strategier:

Ledelse:

 • Nordtro skal ha et aktivt eierskap og være en fleksibel organisasjon med god samhandling mellom eiere, styret og administrasjon.
 • Nordtro skal fremstå som en nytenkende, endringsvillig, positiv og seriøs bedrift.
 • Nordtro skal defineres som en kompetansebedrift.

Personell:

 • Nordtro skal alltid ha dyktige og kunnskapsrike medarbeidere som vil jobbe med hjertet og hodet for visjonen og formålet.
 • Nordtro ønsker ansatte som liker utfordringer.
 • Nordtro-ansatte skal oppleve medbestemmelse og dermed jobbe målrettet og selvstendig.
 • Ansatte i Nordtro skal samhandle slik at alle opplever faglig og personlig utvikling.

Økonomi:

 • Nordtro skal drive bedriftsøkonomiske solide og lønnsomme avdelinger

Resultater:

 • Nordtro skal levere resultater i henhold til krav fra samarbeidspartnere, styret og ledelsen.

Samhandling:

 • Nordtro skal være en foretrukken samarbeidspart for næringslivet og arbeidsmarkedet i regionen.
 • Nordtro skal i samarbeid med ulike aktører i regionen formidle og utøve ledende fagkompetanse innen karriereveiledning.

Nordtro sine etiske verdier er:

 • Respekt og likeverd: Ansatte ved Nordtro skal vise respekt for kolleger og samarbeidspartnere uavhengig av kjønn, livssituasjon, kultur, religion og etnisk opprinnelse. Ansatte skal oppleve at de er en viktig del av den totale/helhetlige driften.
 • Forhold mellom ledelse og ansatte: Bedriften skal legge forholdene til rette slik at de ansatte skal oppleve å ha oversikt og innvirkning på egen arbeidssituasjon ved å bli hørt og få tilbakemelding på arbeidsutførelse. Nordtro ønsker å ha en åpen dialog mellom ledelse og ansatte om alt som har betydning for arbeidsmiljøet.
 • Faglig integritet: Ansatte ved Nordtro skal være bevisst sitt faglige ansvar og utføre arbeidet i henhold til våre kvalitetsnormer. Ansatte skal utføre pålagte oppgaver på en faglig forsvarlig måte, dele sin kunnskap med kolleger for best mulig resultat, holde avtaler og oppfylle forpliktelser.
 • Forhold mellom ansatte: På Nordtro ønsker vi å møte hverandre med åpenhet og respekt, og med å ha en god tone mellom oss ansatte. Vi vil vise respekt for våre kolleger, være åpen for diskusjoner, kritikk og innspill og ha takhøyde for ulike meninger.