NAV

Nordtro AS er leverandør av arbeidsrettede tiltak for arbeidssøkere gjennom NAV. Våre viktigste samarbeidspartnere er NAV-kontorene i Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa.

Nordtro tar utgangspunkt i individets bistandsbehov og arbeidsevne, og jobber for å løfte enkeltindividet nærmere arbeidslivet gjennom kvalifisering, arbeidstrening, mestring, motivasjon og tro på egen mulighet. Vårt formål er å legge forholdene til rette for at deltakere skal bli kjent med sine muligheter til arbeid, utdanning eller andre løsninger.

Nordtro tilbyr tiltakene Avklaring, Oppfølging, Arbeidsforberedende trening (AFT) og Amo-kurs.

Avklaring

Avklaringstiltaket i Nordtro inneholder en systematisk kartlegging og vurdering av deltakerens arbeidsevne og eventuelle andre behov for bistand til å komme i arbeid eller beholde arbeid. Avklaringen skal bidra til at deltaker får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet og innsikt i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng. For å oppnå dette bruker Nordtro anerkjente metoder og verktøy som for eksempel MI, CIP, SIA, Rådgiveren og Karriereverktøy. I tillegg kan deltaker ha arbeidsutprøving internt i Nordtro eller i en ekstern bedrift.

Målgruppen for tiltaket er personer som har behov for mer omfattende bistand enn den som arbeids- og velferdsstaten kan tilby. Deltaker kan ha moderate til omfattende bistandsbehov.

Varigheten for avklaringstiltaket er fire uker med mulighet for forlengelse i 4 + 4 uker.Tiltaket gis som et heltidstilbud med 30 timer per uke, men omfanget blir individuelt tilpasset for hver enkelt deltaker etter avtale med NAV.

Oppfølging

Oppfølgingstiltaket i Nordtro skal gi den enkelte deltaker individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand som er nødvendig for å få eller beholde ordinært lønnet arbeid. Deltakere i oppfølging skal lære mer om sine muligheter i arbeidsmarkedet. Nordtro skal også gi veiledning knyttet til arbeidsdeltakelse både til tiltaksdeltaker og arbeidsgivere, med oppfølging på arbeidsplassen for å lette overgang til arbeid eller for å beholde jobben. Nordtro vil gi nødvendig bistand til å finne egnet arbeidsplass og til målrettet jobbsøking, samt gi veiledning i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter. Nordtro vil gi tiltaksdeltakere og arbeidsgivere veiledning i tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjonen.

Oppfølgingstiltaket kan vare i inntil seks måneder med mulighet for forlengelse i inntil ett år. For personer med nedsatt arbeidsevne kan tiltaket vare i inntil tre år. Tiltaket er timesbasert med et tenkt gjennomsnitt på 10 timer per måned eller etter avtale med NAV.

Deltakere i oppfølging kan være personer med både moderate og omfattende bistandsbehov for å komme i eller beholde arbeid.

 Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening kan tilbys personer med nedsatt arbeidsevne eller sammensatte bistandsbehov som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger, og som har behov for tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme i ordinært arbeid.

Arbeidsforberedende trening skal blant annet inneholde avklaring og kartlegging av arbeidsevne, ressurser og muligheter, karriereveiledning, arbeidspraksis internt eller i ekstern bedrift med oppfølging av veileder, kartlegging av tilretteleggingsbehov, samt tilrettelagt opplæring med mål om reell og formell kompetanse.

AMO-kurs for minoritetsspråklige

AMO-kurset er for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn. Kurset inneholder blant annet jobbsøk med undervisning om temaer i jobbsøkerprosessen, kartlegging av arbeidsmarkedet og karriereveiledning. Etter fullført AMO-kurs skal deltakerne ha styrket sin selvfølelse, økt sine ferdigheter, inneha høyere kompetanse om norsk arbeidsliv og ha styrket sine muligheter i arbeidsmarkedet.

Deltakerne i AMO-kurset blir utfordret til å tråkke ut av sin komfortsone for å bygge nye relasjoner og dermed få et større nettverk. De skal få erfaringer og lærdom de kan bruke videre i sin karriere, og Nordtro ønsker også at deltakere etter kurset skal ha utviklet lærestrategier som sikrer livslang læring.