Å se muligheter der andre kanskje ser begrensninger

Ny horisont - nye muligheter!

NAV Troms har evaluert leveransene i anbudstiltakene «Avklaring« og «Oppfølging«.  Nordtro Jobbsenter leverer disse tiltakene i Nord-Troms tjenesteområde, og måloppnåelsen i begge disse tiltakene er over kravene fra NAV.

Hvorfor oppnår Nordtro Jobbsenter kravene?

Se muligheter - ikke begrensninger

Deltakere som kommer til Nordtro fra NAV har i utgangspunktet nedsatt arbeidsevne, eller trenger hjelp til å avklare dette. Våre veiledere har høy kompetanse og har høy grad av mulighets-orientering.

Næringsliv

Gjennom NHO-prosjektet «Ringer i Vannet» har Nordtro direkte tilgang til NHO sine medlemsbedrifter i Nord-Troms. Nordtro har vært en aktiv støttespiller til NHO Troms i forhold til implementeringen av dette prosjektet, og har vært tidlig ute i fylket med å tegne RiV-avtaler. En svært stor andel bedrifter utenom NHO-systemet har også samarbeid med Nordtro. I sum har derfor Nordtro AS opparbeidet seg et stadig større og bedre omdømme, noe som gjør oss til en naturlig samarbeids-partner for både rekruttering og næringsutvikling. Dette gjenspeiles blant annet i strategisk næringsplan for Nordreisa – hvor bedriften er nevnt spesielt.

Kognitiv tilnærming

Kognitiv tilnærming handler om å bli bevisst sammenhengen mellom tanker, følelser og adferd. Det er viktig å ha kunnskap om, være i stand til å reflektere rundt og eventuelt endre egen tenking. Veilederne våre er opptatt av å få deltakerne til å se seg selv utenfra, reflektere over hvordan de tenker i de ulike situasjonene, og hvordan dette påvirker deres handlinger. Veileders oppgave er å bistå deltakerne til å se at man kan velge holdninger, måter å tolke situasjoner på, reflektere over disse og velge å endre handlingsmønster i de tilfellene hvor det er hensiktsmessig.

Empowerment

Empowerment/egen drivkraft er en strategi som gjør at folk blir i stand til å definere sine egne problemer og finne sine egne løsninger i fellesskap med andre. Empowerment fremmer den enkeltes mulighet til å klare seg sjøl ved å ta tak i sin egen kraft og styrke. Brukermedvirkning betyr blant annet at deltakerne får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tiltaket. Denne kompetansen handler om evnen til å forene følelsesmessige situasjoner med tankemessig refleksjon og skapende kommunikative ferdigheter.

Metodevalg

Vi har valgt å ta i bruk bransje-etablerte standarder , men har også videreutviklet enkelte metoder slik at det passer vår region og vår bedrift på en bedre måte. Et eksempel på dette er hvordan vi har videreutviklet metoden "Strukturert Individuell Arbeidsevne-utredning" (SIA). Dette gjør vår SIA-variant både mer konkret og strukturert - med en blanding av både teoretiske prøver og praktiske tester. Sluttresultatet blir derfor raskere og mer presis avklaring.

Samspill

Tett og godt samspill med næringsliv gjør at Nordtro vet hvor det kommer et rekrutteringsbehov. Dette skaper en pull-effekt slik at det går raskere og mer presist å finne de rette kandidatene i Nordtro-systemet til den enkelte bedrift sitt behov for rekruttering. NAV lokal kjenner godt til Nordtro-metoden, og en har gjennom god og presis dialog mellom NAV og Nordtro etablert en felles forståelse om hva som er målkravet i den enkelte leveransen. Kandidater/Deltakere har i dialogmøter fått klar forståelse av hva som er kravene og forventningene til dem - og gjennom mulighetsorientering fått egen motivasjon for deltakelse i arbeidslivet.

"Vi er NAV sin forlengede arm i samfunnsoppdraget! Vi skal levere høy kvalitet i alle tiltak, og skal ha god måloppnåelse. Høy kompetanse og mulighets-orientering skal være varemerket på våre veiledere
For arbeidsgivere som vi har hospiteringsavtale med så skal vi være kun EN telefonsamtale unna for å avklare eller løse utfordringer i samarbeidet"
Toril Aamo
Fagsjef - Nordtro Jobbsenter

"Nord-Troms leverer bra på tiltakene Oppfølging og Avklaring. Veldig bra jobba!"

PVC lavvu gir muligheter for turistnæring og økt vinteraktivitet

PVC lavvu

PVC lavvu

Aktivitetstilbudet til vinterturister blir mer spennende ved bruk av PVC lavvu.  Skoler og barnehager opplever også økt utetid på vinteren med en PVC lavvu.

PVC lavvu ved Olderdalen skole i Kåfjord kommune, Nord-Troms
 • Settes opp med raier og kan tilpasses av kunden med dør, fast gulv m.v.
 • Permanent oppslått
 • Minimalt vedlikehold
 • Gir rom for individuelle tilpasninger
 • Fra 20-manns  opp til 50-manns
 • Bruksmuligheter:
 • Bål
 • Konsert
 • Servering
 • Julebord
 • Overnatting
 • Pub
 • Turistinformasjon
 • Møter
 • Aktiviteter
 • Varmestue
PVC lavvu brukt som turistinformasjon i Lakselv

Kontakt oss

Send oss gjerne en epost eller ring for en hyggelig lavvuprat

 • +47 404 855 91
 • rolf@nordtro.no
 • Industriveien 8,
  9152 Sørkjosen

Nytt styre valgt i Nordtro AS

Nordtro er et aksjeselskap og bedriften er eid av Nordreisa Kommune (51 %) og Troms Fylkeskommune (49 %).

Generalforsamlingen er den øverste myndighet i en organisasjon eller aksjeselskap. Det innebærer som regel et møte hvor alle medlemmene i en organisasjon eller alle eierne i et aksjeselskap er kalt inn.

Fredag 25. mai ble det avholdt generalforsamling på Nordtro Jobbsenter. Jobbsenteret ble valgt for å gjøre eierne enda bedre kjent med aktivitetene som er tettest knyttet til formålet med bedriften. For første gang tok Nordtro i bruk nymotens teknologi for å avholde møtet. 3net stilte opp og sikret en god gjennomføring, da Troms Fylkeskommune deltok via lyd/bilde overføring.

Det nye styret i Nordtro AS består av Styreleder: Linda Fjellheim, nestleder: Mariam Rapp, Styremedlem: Peder A. Amundsen, Harald E. Johannessen. Ansattes representant i styret er Olaug Rønsen. Det nye styret gleder seg spesielt til å igangsette arbeidet med ny strategiplan for Nordtro AS

Ordfører Øyvind Evanger stilte for Nordreisa Kommune og sa seg meget fornøyd med den høye måloppnåelsen i tiltakene som Nordtro leverte i 2017. Han uttrykte også forventning om at disse resultatene fortsetter inn i dette året. Tilbakemelding fra hovedkunden NAV viser at Nordtro leverer meget høy måleoppnåelse i tiltakene Avklaring og Oppfølging.

Daglig leder Terje A. Eriksen, Ordfører Øyvind Evanger, Styreleder Linda Fjellheim sa seg meget godt fornøyd med gjennomføringen av årets generalforsamling.

Ny HF sveisemaskin til Nordtro Industri

Høyfrekvens sveis er en teknologi som vi bruker i vårt arbeid med PVC.  Hos Nordtro produserer vi ved hjelp av denne teknologien både oljevernutstyr som lenser, men også PVC lavvuer til eventselskaper, barnehager, turoperatører osv.

Nordtro Industri jubler disse dager fordi vi etter mange år har valgt å investere i en helt ny HF maskin som møter dagens krav og våre kunders behov.

Egen servicetekniker fra Forsstrom arbeider nå med å montere vår nye HF sveisemaskin, og vi håper å få testkjøre den i uke 21.

Nordtro Industri – ny horisont, nye muligheter!

 

Nytt styre i Nordtro a.s

Nordtro a.s har avholdt generalforsamling og i år var det duket for skifte av styreleder. Hans Petter Myrland har vært ved roret siden 1996, og har ledet Nordtro fra å være nedleggingstruet til å være en framtidsrettet og aktiv arbeidsinkluderingsbedrift.
Linda Fjellheim har vært styremedlem i Nordtro og tar nå steget opp til styreleder. Hun har erfaring fra forretningsdrift og går til verket med et solid og godt sammensatt styre i ryggen. Øvrige styremedlemmer i Nordtro er Harald Erik Johannessen, Peder Andre Amundsen, Siv Elin Hansen og ansattes representant er Olaug Rønsen.
Nordtro sine eiere er Nordreisa kommune og Troms Fylkeskommune – her representert ved Fylkesråd Gerd Kristiansen og Ordfører Øyvind Evanger.

Nordtro vinner anbud i Nord-Troms!

NAV Troms innbydde til konkurranse med forhandlinger i forbindelse med anskaffelse av det arbeidsrettede tiltaket avklaring. Avklaringstiltaket skal bidra til individuell systematisk kartlegging og vurdering av deltakers arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. Avklaringen skal bidra til at deltaker får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet og innsikt i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.

NAV Troms utlyste også anbud om kjøp av det arbeidsrettede tiltaket oppfølging for personer som har behov for en mer omfattende oppfølgingsbistand enn den Arbeids- og velferdsetaten kan tilby.Oppfølging omfatter bistand til den enkelte deltaker med sikte på å komme i eller beholde arbeid. Oppfølging kan inneholde kartlegging, veiledning og råd til både tiltaksdeltaker, arbeidsgiver og andre tiltaksarrangører, oppfølging på arbeidsplassen, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, bistand til å søke arbeid, samt bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon.

I alle tjenesteområdene så har det vært mange tilbydere, og anbudsinnleveringen skjedde sist i September 2015.  Anbudsprosessene er ikke unik for Troms, men på grunn av kapasitet så har de ulike fylkene utlyst og behandlet anbudene fordelt over året.  I april 2016 så meddelte NAV Troms at Nordtro sine anbud i Oppfølging og i Avklaring var etter en totaltvurdering de beste anbudene for Nord-Troms, og at Nordtro er valgt som leverandør av disse to tiltakene for tre år framover.

I Nordtro er man glad for at NAV har valgt bedriften som leverandør av disse to tiltakene.  Historisk så leverer Nordtro gode formidlingstall, og har utviklet en metode som gir god effekt i regionen.  Nordtro-metoden spiller på mulighetene i enkeltindividet, samtidig som man er pro-aktive i relasjonsbygging mot næringslivet i og utenfor regionen.  Med engod og effektiv samhandling med NAV så har dette over år gitt gode resultat.  At Nordtro vant disse to anbudene sikrer ikke bare at våre deltakere får god og riktig oppfølging, men det gir også forutsigbar drift for Nordtro i de kommende årene.

Nordtro Jobbsenter har viet stort fokus til anbudsutsatte tiltak i 2015. Det ble tidlig opprettet en anbudsgruppe som jobbet direkte med anbudsprosessene. Anbudsgruppen besto av daglig leder, fagsjef og Key Account Manager for Ringer i Vannet (rekrutteringsmetode i samarbeid med NHO). Gruppen deltok på kompetansehevende tiltak innen anbud som kurs og konferanser arrangert av bransjeforeningen; Attføringsbedriftene i NHO-Service. Anbudsgruppen gikk grundig gjennom bedriftens struktur og rutiner og organisasjonen ble trimmet for omstilling. Uansett utfall av konkurransen, så var det tidlig klart at Nordtro ville uansett bære frukter av prosessen vi har vært igjennom i 2015, og vil stå godt rustet for fleksible løsninger i fremtiden. Det er fortsatt et stort behov for å definere bedriftens strategiplan på nytt. I dette ligger å redefinere bedriftens kvaliteter, definere eventuelle nye samarbeidspartnere, se på kompetansebehov hos nåværende personal, eventuelt behov for ny kompetanse og konkretisere gode arbeidsmarkedsstrategier.

Nordtro og Nordtro Jobbsenter legger bak seg året 2016 med svært gode resultat på mange områder. Vi har formidlet 42 mennesker til arbeid i 2016, vi er i Norgestoppen på formidling fra tiltaket AB, med 83 % formidlet til jobb. Vi har rask omløpshastighet og er effektive i attføringsarbeidet. En høy andel av våre deltakere oppnår sine definerte mål i henhold til handlingsplanen. Over halvparten av våre deltakere har sin arbeidspraksis i ordinære bedrifter. Og sist, men ikke minst: Nordtro opprettholder høyt nivå på kurs-og konferanseenheter per veileder. Våre effektive og fleksible metoder er tatt i bruk og blir bekreftet i gode sluttrapporter til NAV. Dette er det beste innsalget vi kan gjøre for fremtidige leveranser til NAV, som er vår største kunde innen attføringsfeltet.  Suksesskriterier er godt og tett samarbeid med lokalt NAV, aktiv deltakelse i næringslivsarenaer, godt samspill med bedriftene i området – stort fokus på individet – og en erkjennelse at det er nettopp i samspillet med andre at man oppnår gode resultat!