Ny horisont - nye muligheter!

NAV Troms har evaluert leveransene i anbudstiltakene «Avklaring« og «Oppfølging«.  Nordtro Jobbsenter leverer disse tiltakene i Nord-Troms tjenesteområde, og måloppnåelsen i begge disse tiltakene er over kravene fra NAV.

Hvorfor oppnår Nordtro Jobbsenter kravene?

Se muligheter - ikke begrensninger

Deltakere som kommer til Nordtro fra NAV har i utgangspunktet nedsatt arbeidsevne, eller trenger hjelp til å avklare dette. Våre veiledere har høy kompetanse og har høy grad av mulighets-orientering.

Næringsliv

Gjennom NHO-prosjektet «Ringer i Vannet» har Nordtro direkte tilgang til NHO sine medlemsbedrifter i Nord-Troms. Nordtro har vært en aktiv støttespiller til NHO Troms i forhold til implementeringen av dette prosjektet, og har vært tidlig ute i fylket med å tegne RiV-avtaler. En svært stor andel bedrifter utenom NHO-systemet har også samarbeid med Nordtro. I sum har derfor Nordtro AS opparbeidet seg et stadig større og bedre omdømme, noe som gjør oss til en naturlig samarbeids-partner for både rekruttering og næringsutvikling. Dette gjenspeiles blant annet i strategisk næringsplan for Nordreisa – hvor bedriften er nevnt spesielt.

Kognitiv tilnærming

Kognitiv tilnærming handler om å bli bevisst sammenhengen mellom tanker, følelser og adferd. Det er viktig å ha kunnskap om, være i stand til å reflektere rundt og eventuelt endre egen tenking. Veilederne våre er opptatt av å få deltakerne til å se seg selv utenfra, reflektere over hvordan de tenker i de ulike situasjonene, og hvordan dette påvirker deres handlinger. Veileders oppgave er å bistå deltakerne til å se at man kan velge holdninger, måter å tolke situasjoner på, reflektere over disse og velge å endre handlingsmønster i de tilfellene hvor det er hensiktsmessig.

Empowerment

Empowerment/egen drivkraft er en strategi som gjør at folk blir i stand til å definere sine egne problemer og finne sine egne løsninger i fellesskap med andre. Empowerment fremmer den enkeltes mulighet til å klare seg sjøl ved å ta tak i sin egen kraft og styrke. Brukermedvirkning betyr blant annet at deltakerne får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tiltaket. Denne kompetansen handler om evnen til å forene følelsesmessige situasjoner med tankemessig refleksjon og skapende kommunikative ferdigheter.

Metodevalg

Vi har valgt å ta i bruk bransje-etablerte standarder , men har også videreutviklet enkelte metoder slik at det passer vår region og vår bedrift på en bedre måte. Et eksempel på dette er hvordan vi har videreutviklet metoden "Strukturert Individuell Arbeidsevne-utredning" (SIA). Dette gjør vår SIA-variant både mer konkret og strukturert - med en blanding av både teoretiske prøver og praktiske tester. Sluttresultatet blir derfor raskere og mer presis avklaring.

Samspill

Tett og godt samspill med næringsliv gjør at Nordtro vet hvor det kommer et rekrutteringsbehov. Dette skaper en pull-effekt slik at det går raskere og mer presist å finne de rette kandidatene i Nordtro-systemet til den enkelte bedrift sitt behov for rekruttering. NAV lokal kjenner godt til Nordtro-metoden, og en har gjennom god og presis dialog mellom NAV og Nordtro etablert en felles forståelse om hva som er målkravet i den enkelte leveransen. Kandidater/Deltakere har i dialogmøter fått klar forståelse av hva som er kravene og forventningene til dem - og gjennom mulighetsorientering fått egen motivasjon for deltakelse i arbeidslivet.

"Vi er NAV sin forlengede arm i samfunnsoppdraget! Vi skal levere høy kvalitet i alle tiltak, og skal ha god måloppnåelse. Høy kompetanse og mulighets-orientering skal være varemerket på våre veiledere
For arbeidsgivere som vi har hospiteringsavtale med så skal vi være kun EN telefonsamtale unna for å avklare eller løse utfordringer i samarbeidet"
Toril Aamo
Fagsjef - Nordtro Jobbsenter

"Nord-Troms leverer bra på tiltakene Oppfølging og Avklaring. Veldig bra jobba!"