Metoder og Verktøy

Metodisk plattform:

Vi legger forholdene tilrette slik at deltakerens identitet ivaretas og han/hun opplever seg selv som aktør i egen prosess. På Nordtro jobber vi ut ifra at alle mennesker har lik verdi og skal møtes med verdighet, respekt og omsorg. Våre deltakere skal bli sett, trodd og tatt på alvor.

Vår faglige plattform bygger på tverrfaglig samarbeid, først og fremst med NAV-kontorene i vår region. Vi har også etter behov samarbeid med for eksempel Senter for psykisk helse, fastlege, videregående skole, rustjenesten, fysioterapitjenesten og andre.

Stikkord for fagtilnærming:

Brukermedvirkning

En deltaker har formulert brukermedvirkning på følgende måte:

  • Jeg blir sett – ikke oversett
  • Jeg blir akseptert – ikke belært
  • Jeg blir pratet med – ikke bare til
  • Aktør – egne valg
  • Hele mennesket (holistisk perspektiv)
  • Løsningsorientert fokus
  • Mestring
  • Kognitivt fokus

I arbeids- og inkluderingsarbeidet på Nordtro bruker vi ulike metoder som grunnlag for å komme fram til gode løsninger for den enkelte deltaker. Vi tenker på disse metodene som vår verktøykasse. Her finner du oversikt med linker til ytterligere informasjon: