Hva kreves av deg som arbeidsgiver

Nordtro har utarbeidet en prosedyre for bedriftskontakt som sikrer at alle veiledere følger samme strukturerte opplegg ved bedriftskontakt.

Nordtro har tett oppfølging av både deltaker og arbeidsgivere. Nordtro ønsker at deltakere er tilstede i møter med arbeidsgiver, da dette gir empowerment og brukermedvirkning.  Dersom deltaker ikke er i et arbeidsforhold, startes arbeidspraksisen i en ordinær bedrift som matcher den enkeltes deltakers forutsetninger.

Nordtro har gode rutiner for oppfølging av både arbeidsgiver og deltaker.
Som standard vil Nordtro ta kontakt med bedriften i løpet av de første dagene i praksisperioden.  Deretter følger veileder opp deltaker og arbeidsgiver ukentlig.  Nordtro gjør også spontane bedriftsbesøk ved høvelige anledninger. Disse møtene fremmer den mer uformelle og åpne dialogen mellom Nordtro og bedriften.  Ved de uformelle besøkene kan deltaker observeres i arbeidet faglig og sosialt på en annen måte enn ved strukturert besøk.

Erfaringsmessig setter arbeidsgivere pris på at Nordtro er aktivt tilstede i oppfølgingssamtalene. Dette gjelder særlig i situasjoner hvor arbeidsgiver og deltaker finner det vanskelig å etablere konstruktiv dialog.

I forbindelse med rekrutteringsstrategien «Ringer i Vannet» (RIV), kartlegger vi metodisk og blir kjent med bedriftens nåværende og framtidige behov for arbeidskraft.  Dette skaper da en pull-effekt hvor vi kan tilby deltakere kvalifisering til aktuelle yrker og levere formidlingsklare kandidater til bedriftene.
Samarbeidet gir tilgang til både regionale og nasjonale bedrifter som har et rekrutteringsbehov.


Generelle krav for arbeidsgiver:

 • Bedriften har ansvar for yrkesskadeforsikring for arbeidstakeren.
 • Hospitering kan ikke foregå i en bedrift med permitteringer.
 • Arbeidstaker skal ikke dekke bedriftens vikarbehov uten å bli ordinært lønnet for dette.
 • Avtalen er i henhold til arbeidsmiljøloven og gjeldende regelverk for arbeids- og inkluderingsbedriftene.
 • Bedriften er underlagt taushetsplikt i forhold til opplysninger om arbeidstaker.

Generelle krav for arbeidstaker:

 • Arbeidstaker skal rette seg etter instruks og reglement som gjelder i bedriften.
 • Arbeidstaker skal utføre arbeid ved praksisbedriften på linje med ordinært ansatte i bedriften.
 • Arbeidstaker skal naturlig inngå i arbeidsmiljøet og ha samme sosiale arenaer og arbeidsmiljøtiltak som andre ansatte.
 • Arbeidstaker skal rette seg etter instruks og reglement som gjelder i bedriften.
 • Fravær må varsles samme dag til bedriften eller avtales på forhånd.

Generelle krav for Nordtro:

 • Nordtro AS har arbeidsgiveransvar i hospiteringsperioden.
 • Nordtro AS skal i avtaleperioden følge opp arbeidstaker på en slik måte at praksisbedriften ikke blir påført urimelige ekstraoppgaver.