Brobygging

Vi er gode på oppfølging og har stor kompetanse på metoder for å få folk i arbeid.

Gjennom våre gode samarbeidspartnere i næringslivet bidrar vi sammen til økt arbeidskraft i lokalsamfunnet.

Vi vet at næringslivet ønsker kvalifiserte, pålitelige mennesker i arbeid, og mange bedrifter er bevisst i sitt samfunnsansvar.

Et samarbeid med Nordtro er et konkret tiltak, der behov for arbeidskraft og ønsket om å ta samfunnsansvar underbygger hverandre.

Hospiteringsbedrift og samarbeidsavtaler

Vi ønsker å inngå samarbeidsavtaler med bedrifter når det gjelder kvalifisering og praksis for arbeidssøkere tilknyttet Nordtro AS.

Til enhver tid er mange arbeidssøkere knyttet til Nordtro i ulike tiltaksløp. For å imøtekomme mangfoldet og de ulike behovene for kvalifisering, praksis og arbeidsutprøving er vi avhengig av å ha et tett samarbeid med det lokale næringslivet i Nord-Troms.

Hensikten med hospitering er å gi arbeidssøkerne økt kompetanse gjennom opplæring og arbeidstrening.  Hospiteringsbedriften har ansvar for at medarbeideren får opplæring i de arbeidsoppgaver som skal utføres. Sammen med arbeidssøker og veileder fra Nordtro utarbeides en plan som sørger for at det er en progresjon i opplæringen. Arbeidssøkeren bør i størst mulig grad få ta del i ordinært arbeid ved bedriften, og naturlig være en del av arbeidsmiljøet. Det er fullt mulig å tilsette arbeidssøker etter avsluttet hospitering, men arbeidsgiver er ikke forpliktet til dette. Nordtro har arbeidsgiveransvar i hospiteringsperioden. Bedriften har ingen økonomiske forpliktelser under avtalen, men må dekke yrkesskadeforsikring for medarbeideren.

Ønsker du at din bedrift skal bidra til integrering og deltakelse i arbeidslivet kan du synliggjøre dette med en samarbeidsavtale med Nordtro. Avtalen tilpasses din bedrifts behov.

Som deltaker eller samarbeidspartner med bedriften Nordtro forventes det at man er aktiv i relasjonen.

Deltakere kan ha spesielle utfordringer som kanskje andre organisasjoner har som interessefelt, og samarbeidsparter kan ha interesse av å søke etter andre med relevant kompetanse. Her presenteres linker til ulike organisasjoner:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er en paraplyorganisasjon med 72 medlemsorganisasjoner. Organisasjonen er et talerør for mer enn 335.000 funksjonshemmede og kronisk syke. Organisasjonen er aktiv i 19 fylker og rundt 100 kommuner.

Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon
som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede.