Brobygging

Vi er gode på oppfølging og har stor kompetanse på metoder for å få folk i arbeid.

Gjennom våre gode samarbeidspartnere i næringslivet bidrar vi sammen til økt arbeidskraft i lokalsamfunnet.

Vi vet at næringslivet ønsker kvalifiserte, pålitelige mennesker i arbeid, og mange bedrifter er bevist i sitt samfunnsansvar.

Et samarbeid med Nordtro er et konkret tiltak, der behov for arbeidskraft og ønsket om å ta samfunnsansvar underbygger hverandre.

Hospiteringsbedrift og samarbeidsavtaler

Vi ønsker å inngå samarbeidsavtaler med bedrifter når det gjelder kvalifisering og praksis for arbeidssøkere tilknyttet Nordtro AS.

Til enhver tid er mange arbeidssøkere knyttet til Nordtro i ulike tiltaksløp. For å imøtekomme mangfoldet og de ulike behovene for kvalifisering, praksis og arbeidsutprøving er vi avhengig av å ha et tett samarbeid med det lokale næringslivet i Nord-Troms.

Hensikten med hospitering er å gi arbeidssøkerne økt kompetanse gjennom opplæring og arbeidstrening.  Hospiteringsbedriften har ansvar for at medarbeideren får opplæring i de arbeidsoppgaver som skal utføres. Sammen med arbeidssøker og veileder fra Nordtro utarbeides en plan som sørger for at det er en progresjon i opplæringen. Arbeidssøkeren bør i størst mulig grad få ta del i ordinært arbeid ved bedriften, og naturlig være en del av arbeidsmiljøet. Det er fullt mulig å tilsette arbeidssøker etter avsluttet hospitering, men arbeidsgiver er ikke forpliktet til dette. Nordtro har arbeidsgiveransvar i hospiteringsperioden. Bedriften har ingen økonomiske forpliktelser under avtalen, men må dekke yrkesskadeforsikring for medarbeideren.

Ønsker du at din bedrift skal bidra til integrering og deltakelse i arbeidslivet kan du synliggjøre dette med en samarbeidsavtale med Nordtro. Avtalen tilpasses din bedrifts behov.

Som deltaker eller samarbeidspartner med bedriften Nordtro forventes det at man er aktiv i relasjonen.
Deltakere kan ha spesielle utfordringer som kanskje andre organisasjoner har som interessefelt, og samarbeidsparter kan ha interesse av å søke etter andre med relevant kompetanse. Her presenteres link til ulike organisasjoner.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er en paraplyorganisasjon med 72 medlemsorganisasjoner.
Organisasjonen er et talerør for mer enn 335.000 funksjonshemmede og kronisk syke.
Organisasjonen er aktiv i 19 fylker og rundt 100 kommuner.

Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon
som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse.
Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede.