Tilbud på Nordtro

Nordtro er i dag en av de ledende bedriftene på leveranse av tiltak i Nord-Troms.  Med unntak av VTA er vi totalleverandør til NAV – som den eneste tiltaksleverandør i Troms fylke.

Vi har utviklet god kunnskap og erfaring på personalutvikling, har god kompetanse og godt kvalifiserte ansatte.

Vår faglige plattform bygger på tverrfaglig samarbeid, først og fremst med NAV-kontorene i vår region. Vi har også etter behov samarbeid med for eksempel Senter for psykisk helse, fastlege, videregående skole, rustjenesten og fysioterapitjenesten og flere.

NAV er eier av tiltakene som Nordtro leverer. Deltakerne blir henvist til Nordtro fra NAV. NAV stiller konkrete målkrav i forhold til leveringspresisjon i de enkelte tiltak. Relasjonen til NAV er godt forankret i formålet med bedriften. NAV er også klageinstans for deltakere i bedriften.

Arbeidsmarkedsbedrifter er forhåndsgodkjente leverandører av tjenester til NAV, og det stilles en rekke krav til slike leverandører. Sentralt står krav til kvalitet og måloppnåelse. Det er en egen forskrift som regulerer leveransene i tiltakene.

Nordtro tar utgangspunkt i individets bistandsbehov og arbeidsevne, og løfte enkeltindividet nærmere arbeidslivet gjennom kvalifisering, arbeidstrening, mestring og motivasjon til tro på egen mulighet. Vårt formål er å legge forholdene til rette for at deltakerne skal bli kjent med sine muligheter til arbeid, utdanning eller andre løsninger.

Våre arbeidsmarkedstiltak

Avklaring

Målgruppen for tiltaket er personer som har behov for en mer omfattende avklaringsbistand enn den Arbeids- og velferdsetaten kan tilby. Deltakerne kan ha moderate og omfattende bistandsbehov.

Nordtro bygger sitt faglige tilbud på en kognitiv plattform (CIP modellen). For oss er det viktig at deltaker etter tiltak i Nordtro har utviklet gode karrierevalgferdigheter. Det vil si at de går mentalt styrket ut av tiltaket. De kjenner seg selv, sine ferdigheter og ressurser, sine valgmuligheter, sine begrensende og automatiske tanker og hvordan de kognitivt gjør sine valg.

Nordtro har gjennom mange år med veiledende tjenester sett at dette er en viktig ferdighet å tilegne seg, da det gir gode og langvarige løsninger for mange mennesker.

Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening kan tilbys personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov, som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på komme i ordinært arbeid.

Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Tiltaket kan inneholde disse elementene, med vekt på individuell tilpasning og utforming av handlingsplan:

  • Avklaring og kartlegging
  • Karriereveiledning
  • Arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø
  • Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse
  • Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv

Oppfølging

Målgruppen for tiltaket er personer som har behov for en mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn den Arbeids- og velferdsetaten kan tilby. Deltakerne vil ha ulike individuelle behov og det vil kunne omfatte personer med både moderate og omfattende bistandsbehov for å komme i eller beholde arbeid.

Deltakerne skal i Oppfølgingstiltaket få bistand til karriereveileding og å se egne muligheter på arbeidsmarkedet. Nordtro skal gi veiledning knyttet til arbeidsdeltakelse både til tiltaksdeltaker og arbeidsgivere, med oppfølging på arbeidsplassen for å lette overgang til arbeid eller for å beholde jobben. Nordtro skal gi nødvendig bistand til å finne egnet arbeidsplass og til målrettet jobbsøking samt gi veiledning i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter. Nordtro vil gi tiltaksdeltakere og arbeidsgivere veiledning i tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjonen, og til praktiske oppgaver knyttet til arbeid eller gjennomføring av tiltaket.

Varig lønnstilskudd

Varig lønnstilskudd (VLT) skal bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid for deg med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. 

VLT kan også være aktuelt dersom arbeidssøker står i fare for å falle ut av arbeidslivet etter tolv måneder med full eller gradert sykmelding

VLT kan også søkes dersom arbeidssøker har gradert eller full uføretrygd, men ønsker å jobbe, og NAV har vurdert om andre arbeidsmarkedstiltak og virkemidler er aktuelle.

Nordtro bistår deltakere i VLT å finne egnet arbeidsplass, finne eventuelle tilrettelegginger, gi opplæring i arbeidslivets regler og bistå i kommunikasjon med NAV og eventuelle eksterne arbeidsgivere.

AMO-Kurs for minoritets-språklige

AMO-kurset er for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn. Kurset har fokus på jobbsøk med undervisning i temaer fra jobbsøkeprosessen, kartlegging av arbeidsmarkedet og karriereveiledning mm.

Deltakere skal etter fullført AMO-kurs ha styrket sin sjølfølelse, økt sine ferdigheter og inneha høyere kompetanse om norsk arbeidsliv. Deltakere vil i AMO-kurset bli utfordret til å trå ut av sin komfortsone for å  bygge nye relasjoner og dermed øke sitt nettverk. De skal få erfaringer og lærdom de kan bruke videre i sin karriere. Nordtro ønsker også at deltakere etter kurset skal ha utviklet lærestrategier som sikrer livslang læring, og helt konkret en læringsmappe med fagstoff laget av og for de sjøl til praktisk bruk i hverdagen både privat og på jobb. Kursets primære målsetning er å bedre deltakernes mulighet på arbeidsmarkedet.