høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem > Nyheter > Artikkel
Nordtro i endring - hvilke muligheter gir det eierene?
Endringer i bransjen - hvilke muligheter skaper det for eierene av en attføringsbedrift?
Ordfører Torgeir Dahl fra Molde kommune

Attføringsbedriftene er i stadig endring, og dette skaper mulighetsrom for eiere av disse bedriftene.  Nordtro a.s er eid 51% av Nordreisa kommune og 49% av Troms fylkeskommune.  Både kommune og fylke er i endring, og det samme gjelder for attføringsbedriften som tradisjonelt har blitt brukt som et verktøy i arbeidsmarkedspolitikken.  Hvilke muligheter gir endringene?


Nordtro a.s er aktivt medlem i bransjeforeningen "Attføringsbedriftene i NHO-service".  Nylig ble det avholdt årskonferanse for ledere og styreledere i regi av bransjeforeningen.  Temaet for denne konferansen var omstilling, og det var flere aktive bidragsytere til denne konferansen. 

Arbeidsminister Robert Eriksson hilste konferansen med en beskrivelse av en kommende utfordring til bransjen.  Dersom man framskriver dagens utvikling så vil nærmere 200 000 ungdommer og flyktninger stå utenfor dagens jobbmarked om noen år.  Fellesnevner for disse vil være at de ikke har fagbrev eller utdanning.  I samme tidsakse vil næringslivets behov være nærmere 100 000 nye fagarbeidere.  Utfordringen fra arbeidsministeren til bransjen er klar - "Hvordan kan man gjennom et fleksibelt og godt metodeverktøy omdanne disse ufaglærte til å bli verdiskapere i morgendagens næringsliv?".  Ministeren oppfordrer til lagspill med individ, NAV og det øvrige næringsliv. 

Ministeren informerte også om det nye skjermede tiltaket "Arbeidsforberedende trening (AFT)" og mener at dette tiltaket vil danne hovedstammen av tilbudet fra attføringsbedriftene.  Dette tiltaket bør ses i sammenheng med de øvrige tiltakene som rulles ut gjennom anbud og gjennom NAV. 

Omstilling og endring i bransjen er en naturlig del av hverdagen til attføringsbedriftene.  En ser at bedriftene må være aktive i det å vedlikeholde sin kultur for endring, men en ser også behov for at bedriftene synliggjør sin kompetanse og kapsitet på en ny måte.  Samfunnet og våre eiere har en rekke oppgaver som må løses, og attføringsbedriftene sin kompetanse og kapasitet kan komme til nytte innenfor en rekke områder.  Attføringsbedriftene er gjerne eid av kommuner, fylkeskommuner og andre organisasjoner som har et ideelt formål med eierskapet.  Ordfører Torgeir Dahl fra Molde kommune var foredragsholder i konferansen og hadde interessante betraktninger for hvordan attføringsbedriften Astero (hvor Molde kommune er deleier) kunne bli brukt av kommunen i framtiden.  Han mente at sentrale spørsmål for eierne er:

  • Hvordan utnytte attføringsbedriften sin kompetanse?
  • Hvordan utnytte attføringsbedriften sin finansielle posisjon?
  • Hvordan løse behovet for å trene/kvalifisere personer med nedsatt arbeidsevne - eller i en annen form for omstilling?
  • Hvordan kvalifisere personer hvor det er stort/økende behov?
  • Hvordan utnytte ressursene slik at den samfunnsmessige gevinsten blir høyest mulig?

Det er store geografiske og demografiske forskjeller rundt om i landet, og det finnes per i dag nærmere 100 attføringsbedrifter.  I tillegg kommer en rekke vekst-bedrifter.  Med morgendagens store utfordringer for samfunnet, så er det naturlig at eierskapet til disse samfunnsbedriftene gjør seg opp en formening om hvordan de best kan utnytte kompetansen og ressursene slik at den samfunnsmessige gevinsten blir optimal.


 


Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA